Istnieją różne strategie rozwoju przywództwa, które mogą być wdrożone w drużynie piłki ręcznej. Jedną z tych strategii jest związek między przywództwem trenera a organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi zawodników. Znając wpływ stylu przywództwa na organizacyjne zachowania obywatelskie zawodników, trenerzy mogą zapewnić, że maksymalizują rozwój zawodników, a tym samym poprawiają wyniki drużyny.

Autokratyczny styl przywództwa

Autokratyczny styl przywództwa to znana strategia przywództwa. Pomaga grupie skupić się na zadaniach, które muszą być wykonane. Oferuje również strukturę w złożonych systemach.

Autokratyczny styl przywództwa może być skuteczny, gdy jest stosowany w odpowiednim środowisku. Jest on szczególnie przydatny w sytuacjach, w których konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji. Może być jednak problematyczny, jeśli jest stosowany niewłaściwie. Może tworzyć atmosferę pracy, która jest zimna i sztywna. To może zaszkodzić produktywności pracowników i może prowadzić do wysokiego wskaźnika odejść.

Ważne jest, aby zachować ostrożność podczas stosowania autokratycznego przywództwa. Ten typ przywództwa nie jest stosowany przez cały czas. Stosuje się go w pewnych sytuacjach, aby pomóc zespołowi osiągnąć lepsze wyniki. Lider o dobrych cechach przywódczych może zachęcać innych do przyczyniania się do sukcesu grupy. Mogą mieć oko na swoich podwładnych, aby upewnić się, że przestrzegają zasad.

Może być pomocny, gdy grupa musi szybko zakończyć projekt. Na przykład, wieże kontroli ruchu lotniczego mogą skorzystać z autokratycznego przywództwa. Muszą one zapewnić, że wszyscy pracownicy przestrzegają norm bezpieczeństwa.

Autokratyczny lider może być nadmiernie pewny siebie. Może to doprowadzić do tego, że członkowie zespołu poczują się stłamszeni i odrzuceni. Mogą nie być dopuszczani do kreatywnych pomysłów. Mogą również nie być w stanie poprawić swoich umiejętności miękkich.

Autokratyczny styl przywództwa jest również stosowany w niektórych bazach wojskowych. Może on być pomocny w czasie kryzysu, np. wojny domowej. Na przykład Napoleon Bonaparte był autokratycznym przywódcą, który trzymał wszystko pod swoją kontrolą.

Autokratyczne przywództwo może być korzystne w pewnych sytuacjach, ale ma też pewne wady. Może być oznaką słabo rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Może hamować produktywność pracowników i wywoływać niechęć wśród grupy. Może również wpływać na morale grupy.

Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania przywództwa autokratycznego jest zrównoważenie go innym stylem przywództwa. Na przykład, lider wizjoner może zainspirować swój zespół do osiągnięcia celu. Może również przydzielić swoim pracownikom konkretne obowiązki.

Transakcyjny styl przywództwa

Transakcyjny styl przywództwa jest wykorzystywany do wyznaczania celów i jasnych oczekiwań. Wykorzystywany jest również do monitorowania wyników pracy pracowników. System nagród zachęca pracowników do dotrzymywania terminów i pracy z pełnym potencjałem.

Ten styl jest skuteczny w dostarczaniu spójnych wyników. Szczególnie dobrze sprawdza się w sytuacjach wysokiego ciśnienia i w nagłych wypadkach. Ma jednak wiele minusów. Może wydawać się pasywny i może negatywnie wpływać na motywację pracowników. Ponadto może powodować, że ludzie stają się podejrzliwi wobec zmian.

Kluczem do udanego przywództwa transakcyjnego jest ustanowienie odpowiednich kanałów i procesów. Może to pomóc w identyfikacji obszarów problemowych w procesie i ułatwić zarządzanie kryzysowe. Pomaga również osiągnąć spójne wyniki w całej dużej, rozproszonej organizacji.

Ten styl przywództwa jest często przeciwstawiany przywództwu transformacyjnemu. Te dwa style mają różne akcenty i polegają na innym zestawie umiejętności przywódczych. Mogą być przydatne w różnych środowiskach. W przeciwieństwie do przywództwa transakcyjnego, styl transformacyjny jest inspirowany przez charyzmatycznych liderów i motywuje pracowników do osiągania celów organizacji.

Sprawdza się również w ustrukturyzowanym środowisku. Nie jest jednak idealny dla dziedzin przedsiębiorczych lub kreatywnych. W tych dziedzinach praca zespołowa jest często niedoceniana.

Kluczową zaletą przywództwa transakcyjnego jest możliwość szybkiego i skutecznego osiągania celów krótkoterminowych. Koncentracja na celach krótkoterminowych może pomóc w zwiększeniu motywacji, ale może również spowodować brak wizji na przyszłość.

Podczas gdy ważne jest ustalenie celów długoterminowych, istotne jest, aby zrównoważyć je z celami krótkoterminowymi. Bez celów długoterminowych, firma może zmagać się z przeciwnościami. Podobnie, bez celów krótkoterminowych, firma może nie przygotować się na zmiany preferencji konsumentów i popytu rynkowego.

Choć oba style przywództwa mają swoje zalety i wady, nie trzeba odrzucać żadnego z nich. Tak długo, jak menedżer rozumie pozytywy i negatywy, może wybrać najlepszą metodę dla swojej firmy.

Przy podejmowaniu decyzji pomiędzy transakcyjnym a transformacyjnym stylem przywództwa ważne jest, aby ocenić kulturę firmy. Firmy, które mają pozytywną kulturę, zazwyczaj stosują bardziej postępowy styl przywództwa.

Demokratyczny styl przywództwa

Demokratyczny styl przywództwa jest popularnym wyborem wśród trenerów zespołów. Ten typ stylu przywództwa zachęca do współpracy grupowej i innowacji. Pozwala również członkom zespołu na wyrażanie swoich myśli i opinii.

Jednak nie każdy zespół odniesie korzyści z demokratycznego stylu przywództwa. Może on być również złym wyborem dla zespołów w branży o strukturze despotycznej. Wymaga on więcej czasu na opracowanie i wdrożenie planów. Ponadto lider o demokratycznym stylu przywództwa może być podatny na wypalenie. Może też prowadzić do problemów z komunikacją.

Podobnie jak w przypadku innych stylów, lider może potrzebować wybrać najlepsze podejście do nowego projektu. Może to wymagać wielu burz mózgów, aby wymyślić najbardziej efektywne rozwiązanie. Na szczęście istnieje kilka technik, które mogą pomóc w sprawnym przebiegu tego procesu.

Po pierwsze, najlepszym sposobem na przyciągnięcie uwagi grupy jest jasne określenie swoich oczekiwań. Ułatwia to uzyskanie ich wkładu, gdy jest on najbardziej potrzebny. Podobnie, ustalenie terminu jest również pomocnym sposobem na otrzymanie informacji zwrotnej na temat swoich propozycji.

Po drugie, najlepszym sposobem na osiągnięcie najlepszych wyników jest upewnienie się, że każdy w grupie posiada umiejętności niezbędne do wniesienia wkładu w projekt. Dobry lider będzie słuchał pomysłów członków swojego zespołu i pomoże im wnieść swoje talenty do stołu.

Po trzecie, najlepszym sposobem na wspieranie zaangażowania grupy jest stworzenie środowiska, w którym panuje psychologiczne bezpieczeństwo. Jest to ważne dla rozwiązywania problemów i zmniejszania rotacji. Ten rodzaj przywództwa może również pomóc w zapewnieniu, że pracownicy są zmotywowani do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków.

Wreszcie, najlepszym sposobem na pokazanie grupie, że ci na niej zależy, jest sprawienie, by czuli się docenieni. Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest dostarczenie im pozytywnych informacji zwrotnych. Trener, który chwali sportowca za dobrze wykonaną pracę, jest uważany za dobrego lidera.

Najbardziej oczywistym i praktycznym sposobem na osiągnięcie najważniejszego celu jest sprawienie, by proces był jak najbardziej płynny i wydajny. Oznacza to zapewnienie wystarczającej ilości czasu na burzę mózgów i prezentację pomysłów, a jednocześnie umożliwienie zespołowi udziału w procesie podejmowania decyzji.

Związek pomiędzy przywództwem trenera a organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi zawodników

Związek pomiędzy przywództwem trenera a organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi zawodników w piłce ręcznej nie jest dobrze poznany. Niniejsze opracowanie próbuje wypełnić tę lukę w literaturze poprzez zbadanie percepcji zawodników w zakresie zachowań przywódczych ich trenerów. W ten sposób zapewni empiryczną podstawę dla przyszłych badań.

Uczestnikami było dziesięciu trenerów głównych i 73 profesjonalnych zawodników piłki ręcznej. Łącznie w kwestionariuszu znalazło się 45 pozycji, które składały się z podstawowych informacji o zawodnikach. Satysfakcja sportowca była mierzona za pomocą Kwestionariusza Satysfakcji Sportowca (ASQ), a organizacyjne zachowania obywatelskie były badane za pomocą Systemu Pomiaru Zaangażowania Studentów (SCM).

W przypadku organizational citizenship behavior najwyższa wartość średnia wyniosła 3,265, a najniższa 3,161. Przywództwo transformacyjne miało pozytywną korelację z obydwoma, natomiast przywództwo transakcyjne – negatywną. Wyniki ujawniły, że trener transformacyjny miał większy wpływ na organizacyjne zachowania obywatelskie niż trener transakcyjny. Związki między tymi dwiema zmiennymi były istotne statystycznie.

Zbadano również związek pomiędzy organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi a psychologicznym upełnomocnieniem. Dodatkowo zbadano wpływ moderatorów, takich jak wiek i doświadczenie zawodników. Pozwoli to na lepsze zrozumienie relacji trener-gracz.

Wyniki tego badania sugerują, że transformacyjne i transakcyjne przywództwo trenera ma pozytywny wpływ na organizacyjne zachowania obywatelskie sportowców. W szczególności pierwsze z nich ma pozytywny związek zarówno z zaangażowaniem sportowym, jak i organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi. Może to pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób skuteczny coaching może prowadzić do zwiększenia wydajności zawodników i zespołu.

Wyniki badania sugerują, że trenerzy powinni rozwijać różne inspirujące i motywujące zachowania, aby zwiększyć swoją skuteczność jako liderów. Chociaż badanie nie określiło konkretnych cech transformacyjnego trenera, transformacyjny lider to taki, który zachęca kolegów z drużyny do większych poświęceń dla siebie nawzajem. Efektem tego będzie spójność zespołu i bardziej efektywne praktyki.

Wyniki badań sugerują również, że wpływ przywództwa na organizacyjne zachowania obywatelskie jest istotnie zapośredniczony przez psychologiczny empowerment. Poprzednie badania potwierdziły wpływ psychologicznego umocowania na satysfakcję z pracy, zaangażowanie i organizacyjne zachowania obywatelskie.

Podobne tematy